Uczniowie

Projekty realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 • Projekt szkolny „Nie daj się nałogom - bądź sobą!” - 
  Cel główny projektu: zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających , zagrożeń z nimi związanych a także uświadomienie uczestnikom  wartości  i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.

 • Projekt szkolny „Wkręceni na EKO” 
  Cele główne projektu:

  • włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej
  • nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku
  • poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu
  • zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi
  • propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów, przekazywanie informacji na temat zagrożeń przyrody, m.in. pokazywanie zaniedbanych miejsc, dzikich wysypisk śmieci, pomników przyrody
  • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury!" - klasy I - III - kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności.
 • Międzynarodowy ptojekt edukacyjny "Emocja" - Oddziały przedszkolne, klasa III i V. 

  CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  • Integracja zespołu klasowego.
  • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
  • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
Konkursy szkolne 2019/2020
 1. Szkolny Konkurs Recytatorski klas I  - III - 13 marca 2020
 2. Konkurs plastyczny - "Jak Karolek został papieżem" - do końca lutego - prace oddajemy dla wychowawców.
 3. Konkurs na "Logo szkoły" - koordynator P. Słonecka

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl