Samorząd uczniowski

Plan Pracy Samorządu Szkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Lp.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Zorganizowanie społeczności uczniowskiej.

Aktualizacja planu pracy w nowym roku szkolnym:

- przeprowadzenie wyborów do nowego samorządu szkolnego,

- przypomnienie regulaminu SU,

- przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

- przypomnienie szkolnego kodeksu zasad zachowań uczniów,

- współpraca z Radą Pedagogiczną przy opracowaniu harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych,

- przygotowanie pocztu sztandarowego

 

 

Przydział zadań członkom ZSU. Wybór pocztu sztandarowego.

wrzesień 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU przewodnicząca SU,

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd SU, samorządy klasowe, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Opiekun SU i ZSU

2.

Kultywowanie przez SU tradycji szkoły

Organizowanie świąt i wydarzeń rocznych.

Stosowanie ceremoniałów szkolnych.

wg harmonogramu uroczystości szkolnych.

 

Opiekun SU, zarząd SU, samorządy klasowe, wychowawcy klas

Cały SU

3.

Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

Wpływ na kształtowanie patriotyzmu lokalnego.

 

Czuwanie nad realizacją praw i obowiązków ucznia.

 

Organizowanie i czuwanie na przebiegiem współzawodnictwa klas w nauce.

 

Współpraca z pedagogiem szkolnym – czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

Organizowanie pomocy uczniom słabszym, chorym, niepełnosprawnym

 

Przeprowadzenie Sądu Koleżeńskiego nad uczniami sprawującymi kłopoty wychowawcze.

na bieżąco

 

 

 

 

 

wg. potrzeb

 

 

 

 

 

wg. potrzeb

 

 

wg. potrzeb

Opiekun SU i członkowie ZSU

4.

Spełnianie przez SU orzecznictwa interesu ogółu społeczności uczniowskiej.

Działanie na rzecz tworzenia należnych warunków do nauki.

 

Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród.

 

Udział w formowaniu przepisów szkolnych i klasowych

 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym, rodzinnym – współpraca z wychowawcami klas i dyrektorem szkoły.

 

 

Pomoc i opieka nad najmłodszymi członkami społeczności uczniowskiej.

 

Wybory Ucznia Roku na I i II etapie edukacyjnym.

 

Wybory Nauczyciela Roku

na bieżąco

 

 

2 razy w roku

 

wg. potrzeb

 

 

wg. potrzeb

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

czerwiec 2024

Opiekun i przewodniczący SU

 

 

Przewodniczący SU

 

ZSU

 

 

ZSU

 

 

 

 

 

 

ZSU

 

 

ZSU, przewodniczący klas, wychowawcy

5.

Dokumentowanie działalności SU

Protokoły

na bieżąco

Opiekun SU i sekretarz SU

 

Opiekunowie  SU:  Agnieszka Słonecka i Anna Ziółkowska -Gębuś

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl

Search