Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • multimedialne elementy wizualne nie posiadają audiodeskrypcji.
 • umieszczone filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • czcionki dla dyslektyków,
 • audiodeskrypcja,
 • zmiana wysokości kontrastu strony,
 • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Mariański adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757776108

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej, Bierna 57 można dojechać wyłącznie transportem własnym. W przypadku dojazdu własnego wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku pod adresem Bierna 57

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej, Bierna 57, kod 59-970 miejscowość Zawidów.

Do budynku prowadzą 2 wejście: od ulicy - wejście główne i wejście od placu zabaw. Do wejść prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście na teren szkoły nie jest zabezpieczone.

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nie posiada także toalet dla tychże osób. Na parkingu szkolnym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Biernej przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 757776108

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej nie ma możliwości skorzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja dostępności.pdf)Deklaracja dostępności.pdf[ ]123 kB

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl

Search